Alec Soth

Charles, Vasa, Minnesota, 2002
chromogenic print